Privacyverklaring

Villa Lirena, gevestigd op Calle Feria 4 – 11310 Sotogrande, wordt verhuurd als vakantiewoning en is als zodanig verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving. Dit betekent dat wij:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel, waarvoor deze zijn verstrekt.
 • Ons beperken tot die persoonsgegevens, welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt en daarvoor een grondslag bestaat;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt of u ons schriftelijk toestemming verleent;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop zullen wijzen en deze respecteren.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Villa Lirena kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Villa Lirena en/of omdat u deze gegevens zelf, bij het invullen van een contactformulier op de website, aan Villa Lirena verstrekt. Villa Lirena kan de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw adresgegevens
 • Uw (mobiele) telefoonnummer
 • Uw e-mailadres
 • Uw IP-adres
 • Uw geboortedatum
 • Uw geboorteplaats
 • Het nummer van uw paspoort of identiteitsbewijs
 • Uw bankgegevens

WAAROM VILLA LIRENA GEGEVENS NODIG HEEFT

Villa Lirena verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen (relatiebeheer). Daarnaast kan Villa Lirena uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van een met u gesloten overeenkomst tot huur van een vakantiewoning en de administratie daaromtrent.

HOE LANG VILLA LIRENA GEGEVENS BEWAART

Villa Lirena bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden opgeslagen in onze digitale en papieren dossiers voor de duur van de overeenkomst, daarna 3 jaar in het relatiebeheersysteem en maximaal 7 jaar in de financiële administratie, althans voor zolang nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. De gegevens worden niet langer dan 1 jaar bewaard, indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. Na de bewaartermijn worden de gegevens verwijderd uit onze digitale en papieren dossiers.

Indien u de gevraagde persoonsgegevens niet wenst te verstrekken, kan dat betekenen dat wij de overeenkomst niet (geheel) kunnen uitvoeren. Hiervoor aanvaarden wij geen aansprakelijkheid.

DELEN MET ANDEREN

Villa Lirena verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden, indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Zo maken wij mogelijk gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de ICT/internetomgeving;
 • Het verzorgen van de boekhouding en belastingaangiften;
 • Het verwerken van onze betalingen (bank);
 • Het verstrekken van persoonsgegevens (NAW-gegevens en mobiele telefoonnummer) aan onze property manager en/of officiële instanties in Spanje (politie);

Indien wij derden inschakelen voor het verwerken van uw persoonsgegevens (verwerkers), zullen wij daarmee afspraken maken om o. a. de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen, die gevestigd zijn buiten de EU en verwerken geen persoonsgegevens van minderjarigen.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Villa Lirena worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt.
Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Villa Lirena gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar mail@villalirena.com Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Villa Lirena neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Villa Lirena maakt gebruik van een betrouwbaar SSL
Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Villa Lirena verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via mail@villalirena.com

Contactgegevens:
https://villalirena.com
Calle Feria 4
11310 Sotogrande
mail@villalirena.com
RTA: VFT/CA/02351